DomovMédiáEkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, podporí v roku 2009 projekty v celkovej hodnote 5 mil. €

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, podporí v roku 2009 projekty v celkovej hodnote 5 mil. €

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, podporí v roku 2009 projekty v celkovej hodnote 5 mil. €

Bratislava, 10. marca 2009 – EkoFond, neinvestičný fond zriadený spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a. s., podporí v nasledujúcich rokoch programy a projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti a zlepšenie životného prostredia celkovou sumou 5 miliónov €.

Na základe rozhodnutia Správnej rady fondu sa EkoFond v tomto roku sústredí najmä na projekty z oblasti úspor energií a  progresívnych technológií na báze zemného plynu. Väčší priestor však dostanú aj programy na podporu využitia stlačeného zemného plynu v doprave. V nadväznosti na európsku stratégiu pre udržateľnú, konkurencieschopnú a bezpečnú energiu, ako aj na stratégiu energetickej efektívnosti SR zriadil SPP v roku 2007 neinvestičný fond, EkoFond. Jeho hlavným poslaním je podpora aktivít zameraných na zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie životného prostredia prostredníctvom programov a grantov, ako aj partnerských a vlastných projektov. 

Správna rada EkoFondu v piatok, 6. marca, schválila rozpočet na rok 2009 na ďalšiu podporu programov a grantov v nasledovných oblastiach:

  • ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV – správna rada rozhodla o zvýšení rozpočtu na rok 2009 na tento účel o  1 milión € , teda na celkovú sumu 2,5 milióna €. Polovica z tejto sumy je určená na podporu realizácie opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností verejnoprávnych a nevýrobných budov a druhá polovica tejto sumy na budovy škôl a školských zariadení. Z celkového doteraz vyčleneného rozpočtu bolo už podporených spolu 14 projektov v sume 600 tisíc €. Z konkrétnych aktivít v rámci tejto oblasti fond finančne prispieva na zateplenie obvodového plášťa budov, výmenu okien a hydraulické vyregulovanie a termostatizáciu budov.
  • KOGENERÁCIA A TRIGENERÁCIA NA BÁZE ZEMNÉHO PLYNU – ide o podporu zavádzania  progresívnych energetických technológií, ktoré sa využívajú na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla (kogenerácia), v prípade trigenerácie aj na výrobu chladu. Celkovo je v rámci EkoFondu na podporu tejto oblasti určený takmer 900 tisíc €, pričom v roku 2008 bol podporený jeden projekt v hodnote 100 tisíc €. 
  • PODPORA PROGRESÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ  NA BÁZE ZEMNÉHO PLYNU – tento program je zameraný na podporu aplikovaného výskumu a vývoja ako aj na podporu realizácie pilotných projektov inovatívneho spojenia zemného plynu s netradičnými druhmi energie alebo novými technológiami na báze zemného plynu, akými je napríklad využívanie tepelných čerpadiel na zemný plyn. Tieto aktivity podporí fond v roku 2009 celkovou sumou takmer  800 tisíc €. 
  • PODPORA VYUŽITIA STLAČENÉHO ZEMNÉHO PLYNU V DOPRAVE – CNG predstavuje ekonomickú a energeticky efektívnu alternatívu ku klasickým motorovým palivám s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie. EkoFond podporí nákup vozidiel s týmto druhom pohonu, a to až do výšky 50 % z obstarávacej ceny vozidla, najviac však do sumy približne
    7 000 €.

V rámci vlastných projektov sa EkoFond v roku 2009 zameria najmä na podporu vzdelávania v oblasti úspor energií a ochrany životného prostredia. V januári 2009 spustil EkoFond prvú etapu svojho dlhodobého projektu EkoFond pre školy, ktorej cieľom je vzbudiť záujem žiakov a pedagógov základných škôl o oblasť energií a energetickej efektívnosti. Súčasťou tejto etapy projektu je aj vyhlásenie 1. ročníka súťaže pre II. stupeň základných škôl na tému „Zemný plyn a energie 3. tisícročia“.

O EkoFonde
Neinvestičný fond EkoFond zriadila hlavná skupina SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky Európskej únie v oblasti energetickej efektívnosti. Podpora fondu je určená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou sú najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia. Mestá a obce a podpora ich projektov sú preto jednou z  priorít EkoFondu, ktorý je zameraný na grantovú podporu konkrétnych projektov a vzdelávacích aktivít zameraných na zlepšenie parametrov energetickej efektívnosti a životného prostredia. Ďalšou oblasťou činnosti je spolupráca na partnerských projektoch, ktoré sú v súlade s účelom EkoFondu, a vlastné projekty, ako sú súťaže pre študentov a žiakov či štipendijné programy.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.