DomovMédiáEkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, vyberá najkreatívnejšiu vyučovaciu hodinu

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, vyberá najkreatívnejšiu vyučovaciu hodinu

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, vyberá najkreatívnejšiu vyučovaciu hodinu

Bratislava, 18. marca 2009 – EkoFond, neinvestičný fond zriadený spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP), ukončil prijímanie prihlášok do súťaže o najkreatívnejšiu hodinu na tému „Zemný plyn a energie 3. tisícročia“. Svoje prihlášky do súťaže poslalo spolu 205 škôl zo všetkých regiónov Slovenska, pričom v najväčšom počte sa zapojil Banskobystrický a Prešovský kraj. Súťaž pre učiteľov a žiakov II. stupňa základných škôl bola vyhlásená v rámci projektu „EkoFond pre školy“, ktorý je zameraný najmä na podporu vzdelávania v oblasti úspor energií a ochrany životného prostredia.
 
V roku 2009 začal EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, prvú etapu svojho dlhodobého projektu EkoFond pre školy, ktorej cieľom je vzbudiť záujem žia¬kov a pedagógov základných škôl o oblasť energií a ener¬getickej efektívnosti.
 
„Učme sa kreatívne,“ vyzýval plagátom školy EkoFond. Učitelia sa mohli stať spolu so žiakmi tvorcami a zároveň účastníkmi kreatívnej vyučovacej hodiny ľubovoľného predmetu na tému „Zemný plyn a energie 3. tisícročia“. Školy, ktoré sa prihlásili do súťaže v stanovenom termíne do 17. marca 2009, môžu teraz do 15. mája 2009 zasielať na adresu EkoFondu už konkrétne projekty kreatívnej hodiny.  Z týchto príspevkov vyberie následne odborná komisia zložená z odborníkov z oblasti energetiky, pedagogiky a ekológie 15 škôl s najzaujímavejšími príspevkami. Odborná porota vyhlási výsledky súťaže 15. júna 2009.
 
„Energie a neobnoviteľné zdroje sú momentálne mimoriadne aktuálnou témou hlavne v environmentálnej výchove. Práve preto je pre nás hlavnou oblasťou pri posudzovaní kreatívnej hodiny hospodárne a šetrné zaobchádzanie s neobnoviteľnými zdrojmi energie, ku ktorým patrí aj zemný plyn,“ uviedol pri uzávierke súťaže Jean-Jacques Ciazynski, predseda správnej rady neinvestičného fondu EkoFond. Účelom EkoFondu ako vyhlasovateľa súťaže bolo zároveň motivovať kreatívnych učiteľov k tomu, aby podnietili záujem žiakov o prírodné vedy. Jedným z dôležitých momentov pri tvorbe kreatívnej vyučovacej hodiny je využitie interdisciplinárneho prístupu. „Program má za cieľ okrem iného vytvárať mosty medzi jednotlivými predmetmi a tak učiť žiakov vidieť veci v súvislostiach,“ dodala Eva Guliková, správca EkoFondu.
 
Cenou pre víťazné školy na prvých troch miestach bude popri finančných prostriedkoch na nákup učebných pomôcok aj zisk financií na zrealizovanie komplexného energetického auditu budovy školy. Školy, na ktorých sa uskutoční energetický audit, budú mať na základe odporúčaní a opatrení na zníženie energetickej náročnosti z tohto auditu možnosť požiadať o finančný príspevok v rámci vyhlásených grantových programov EkoFondu. Škola zároveň musí spĺňať všetky podmienky príslušného grantového programu. Viac informácií na www.ekofond.sk.
 
O EkoFonde
 
Neinvestičný fond EkoFond zriadila hlavná skupina SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky Európskej únie v oblasti energetickej efektívnosti. Podpora fondu je určená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou sú najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia. EkoFond je zameraný na grantovú podporu projektov a vzdelávacích aktivít zameraných na zlepšenie parametrov energetickej efektívnosti a životného prostredia. Ďalšou oblasťou činnosti je spolupráca na partnerských projektoch, ktoré sú v súlade s účelom EkoFondu, a vlastné projekty, ako sú súťaže pre študentov a žiakov či štipendijné programy. 
  
Správna rada EkoFondu schválila rozpočet na rok 2009 na ďalšiu podporu programov a grantov v nasledovných oblastiach: zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu, podpora progresívnych technológií na báze zemného plynu, podpora využitia stlačeného zemného plynu v doprave.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.