DomovMédiáEkoFond podporil vydanie unikátnej publikácie Architektúra energetických výrobní na báze plynu

EkoFond podporil vydanie unikátnej publikácie Architektúra energetických výrobní na báze plynu

EkoFond podporil vydanie unikátnej publikácie Architektúra energetických výrobní na báze plynu Bratislava, 18. januára 2012 – Novú odbornú publikáciu s názvom „Architektúra energetických výrobní na báze plynu“ pokrstili dnes osobnosti slovenskej architektúry, akademický zbor Fakulty architektúry STU v Bratislave, zástupcovia spoločnosti SPP a neinvestičného fondu EkoFond, ktorý vydanie knihy finančne podporil. Architektonická verejnosť tak získala novú, dlho očakávanú publikáciu, ktorej cieľom je vyplniť medzeru v oblasti vzdelávania a navrhovania architektúry energetických stavieb s dôrazom na progresívne formy výroby energie na báze plynu.  

Publikácia „Architektúra energetických výrobní na báze plynu“ je výsledkom niekoľkoročnej práce  autorského tímu Fakulty architektúry STU, ktorý v nej okrem akademických poznatkov zúročil aj svoje dlhoročné pôsobenie v oblasti architektúry výrobných stavieb.

Tradičných zdrojov energie ubúda, zatiaľ čo energetické nároky sveta sa pomalým tempom zdvojnásobujú. Globálna spoločnosť hľadá riešenia tejto situácie v alternatívnych zdrojoch energie, aby tak vykryla energetické potreby jednotlivých ekonomík a zabezpečila nielen chod domácností ale aj hospodársku produkciu. K lepšiemu štandardu života a kvalitnejšiemu životnému prostrediu môže pomôcť racionalizácia výroby energie a nové princípy v jej spotrebe s cieľom znižovať environmentálnu záťaž životného prostredia. Jedným z riešení danej situácie je výstavba energetických výrobní rôznych kapacít, ktoré predstavujú okrem svojej podstaty aj priestorový symbol. Ich navrhovanie, dizajnové riešenia a zabezpečenie z hľadiska zdrojov, je obsiahnuté v novej publikácii o architektúre.

Publikácia predkladá praktické návrhy a modelové riešenia kogeneračných výrobných zariadení na báze plynu. Je zrkadlom nových technologických riešení v tejto oblasti, ktoré nepriamo ovplyvňujú tie architektonické. Kniha je určená nielen žiakom technických, stavebných a architektonických odborov, ale je vhodná aj pre celoživotné vzdelávanie odborníkov z praxe.

Krstnými rodičmi publikácie sa počas slávnostného aktu stali predseda predstavenstva SPP a predseda Správnej rady EkoFondu Jean-Jacques Ciazynski a prodekan Fakulty architektúry STU Robert Špaček. „Kniha uzrela svetlo sveta v pravú chvíľu a predstavuje veľký prínos pre oblasť priemyselnej architektúry, kde absentujú publikácie zohľadňujúce aktuálne trendy v oblasti energetickej efektívnosti. Reštrukturalizácia priemyselnej výroby a nové komunálne nároky v spotrebe energií zmenili štruktúru energetických výrobní, a tak vytvorili tlak aj na samotnú štruktúru prvotných zdrojov pre konverziu energie. Tieto vplyvy si vyžadujú aj nový prístup k smerovaniu a učeniu architektúry. Je našou milou povinnosťou vysloviť poďakovanie neinvestičnému fondu EkoFond a jeho zriaďovateľovi SPP za finančný príspevok na vydanie tejto publikácie,“ povedal pri príležitosti krstu prodekan Fakulty architektúry STU Robert Špaček.

Vydanie knihy finančne podporil v roku 2009 v rámci partnerských projektov neinvestičný  fond EkoFond, zriadený pod záštitou spoločnosti  SPP, celkovou sumou 16 762 eur.
„Vznik novej knihy sme podporili na podnet akademickej verejnosti, ale aj potrieb samotného energetického sektora. Jedným z dôvodov bolo, že autori sa podujali prezentovať slovenskej odbornej verejnosti skutočnosť, že energetické výrobne – kotolne, ako dnes už prirodzená súčasť našich obcí a miest, nemusia byť vždy len „šedou kockou“, ale môžu sa stať architektonicky významným a mestotvorným prvkom,“ zdôraznila správkyňa EkoFondu Eva Guliková.

„Cieľom knihy je prezentácia typologických, architektonických prejavov a poukázanie na vzájomný vzťah technológie a architektúry. Jej súčasťou je aj skúmanie kogeneračných výrobní ako špecifického druhu stavieb energetického priemyslu, v ktorých sa využíva moderná technológia združenej výroby tepla a elektrickej energie na báze zemného plynu. Podpore progresívnych technológií na báze zemného plynu – a aj podpore plynových tepelných čerpadiel  sa aktívne venuje EkoFond už niekoľko rokov“, dodala Eva Guliková.

Jazykom a zrozumiteľnou argumentáciou analýz, grafov a výsledkov je kniha vhodná aj pre laickú verejnosť. Publikáciu je možné zakúpiť v predajni kníh Art Books, so sídlom v priestoroch Fakulty architektúry STU na Námestí slobody 19 v Bratislave.

O autoroch knihy

Doc. Ing. arch. Ján  Ilkovič, PhD.
Vyštudoval FA STU v Bratislave v roku 1982. Od roku 1994 pôsobí na fakulte ako pedagóg. V súčasnosti pôsobí vo funkcii mimoriadneho profesora na FA STU Bratislava a je vedúcim Ústavu konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb. Zaoberá sa problematikou výrobných a inžinierskych stavieb a konštrukciami v architektúre. Problematiku ťažiskovo vyučuje v teoretických predmetoch a v predmetoch architektonického navrhovania  v troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.                                

Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.
Vyštudoval FA STU v Bratislave v roku 2000. V rokoch 2004 až 2006 pôsobil ako asistent koordinátora pre realizáciu stavby automobilového závodu PSA Peugeot Citroën. Od roku 2008 pôsobí na fakulte ako pedagóg.  V súčasnosti je odborným  asistentom na FA STU Bratislava. Zaoberá sa problematikou výrobných a inžinierskych stavieb so zameraním na stavby energetiky a konštrukciami v architektúre. Problematiku vyučuje v teoretických predmetoch a v architektonickom navrhovaní.                      

Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD.
Vyštudovala FA STU v Bratislava v roku 1987. Od roku 1992 pôsobí na fakulte ako pedagóg. V súčasnosti je odbornou asistentkou na FA STU Bratislava. Zaoberá sa problematikou výrobných a inžinierskych stavieb, s užším zameraním na identitu architektúry výroby. Túto problematiku zároveň vyučuje v teoretických predmetoch ako aj v predmetoch architektonického navrhovania.Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.