DomovMédiáNová špecializovaná učebňa pre mladých technikov v Banskej Bystrici vďaka EkoFondu

Nová špecializovaná učebňa pre mladých technikov v Banskej Bystrici vďaka EkoFondu

Nová špecializovaná učebňa pre mladých technikov v Banskej Bystrici vďaka EkoFondu

Banská Bystrica, 7. októbra 2011 - EkoFond, n.f., ktorého zriadovateľom je SPP, v spolupráci so Spojenou školou Kremnička v Banskej Bystrici dnes slávnostne otvorili novú učebňu a špecializovanú dielňu pre praktickú výučbu. Ide už o druhú učebňu tohto typu, prvá bola otvorená v máji v SOŠ elektrotechnickej v Trnave. Učebňa je súčasťou nového experimentálneho študijného odboru "Technik energetických zariadení budov". Ide o unikátny školský projekt, pretože impulz na zriadenie tohto študijného odboru prišiel priamo z praxe - od Aliančných partnerov SPP, ktorí dlhodobo avizovali nedostatok technických odborníkov so zameraním na energetiku budov.

Zriadenie nového odboru inicioval a finančne i odborne podporil EkoFond spolu s SPP a so skupinou vybraných Aliančných partnerov SPP (externé servisné spoločnosti spolupracujúce s SPP). Štúdium je jedinečné aj preto, že budúci absolventi sú už teraz očakávaní zamestnávateľmi. Tento nový perspektívny učebný odbor bol v školskom roku 2010/2011 otvorený v troch pilotných školách v Trnave, Banskej Bystrici a v Prešove. Vybudovanie progresívnej učebne bolo jedným zo základných predpokladov kvalitnej realizácie tohto školského projektu. Zatiaľ bolo do projektu budovania nového študijného odboru investovaných viac ako 780 000 eur. Ide o dlhodobý projekt, ktorý si vyžiada ďalšie investície všetkých zúčastnených subjektov.

"Vznik tohto nového študijného odboru sme iniciovali na základe analýzy trhu a analýzy existujúcich študijných odborov v rámci Slovenska. Zistili sme veľký nedostatok expertov v odbore energetiky a absenciu ich prierezového odborného vzdelávania. V tomto školskom roku sme už v druhom roku overovania tohto odboru, o ktorom sa informácie rýchlo šíria aj do iných stredných odborných škôl. Tie stále viac prejavujú záujem o možnosť jeho výučby. Možno aj preto, že jeho absolventi majú už v súčasnosti zabezpečené zamestnanie, keďže takýchto odborníkov je na trhu veľmi málo. K tomu, aby boli školy schopné poskytovať hodnotnú výučbu, potrebujú dobre vybavené odborné učebne a dielne, čo je veľmi nákladné. Konkrétne vybavenie tejto odbornej učebne a dielne stálo skoro 260 000 eur," zdôraznila Eva Guliková, správkyňa EkoFondu.

Získané teoretické vedomosti si žiaci budú môcť prakticky overiť v nových odborných učebniach vybavených najmodernejšími progresívnymi technológiami v oblasti energetiky, ako sú kondenzačné plynové kotly, plynové tepelné čerpadlo, mikrokogeneračná jednotka na zemný plyn, fotovoltické články, solárny kolektor a pod. Zriadenie dielní inicioval a finančne podproil EkoFond a ďalšie technologické vybavenie učebne dodali jednotliví Alianční partneri SPP. Škola získala aj finančný príspevok zo spoločnej grantovej schémy vytvorenej a financovanej Rozvojovým programom OSN (UNDP) a EkoFondom, ktorá bola určená na financovanie malých projektov. Svoj príspevok poskytol aj zriaďovateľ školy, Banskobystrický samosprávny kraj a samotná škola, čím celková výška investície dosiahla skoro 260 000 eur.

"O úrovni vybavenia vybudovaných učebných priestorov ste sa presvedčili počas dnešného slávnostného otvorenia. Osobne vyzdvihujem záujem zástupcov EkoFondu a SPP uplatniť inštalované učebné prostriedky okrem výučbového procesu aj na zníženie nákladov na prevádzku školy. Mám na mysli plynové tepelné čerpadlo s vybudovaným klimatizačným zariadením v južne orientovaných triedach školy a mikrokogeneračnú jednotku inštalovanú v plynovej kotolni. Budovanie priestorového vybavenia pre nový odbor bolo z hľadisla času, psychických aj fyzických síl veľmi náročné, ake každý riaditeľ strednej školy by budoval školu rád, keby mal finančnú a organizačnú podporu ako sme mali my zo strany EkoFondu, SPP, UNDP a zriadovateľa BBSK," povedal Milan Ponický, riaditeľ Spojenej školy Kremnička 10, Banská Bystrica pri jej slávnostnom otvorení.

Absolventi študijného odboru budú mať veľmi široké uplatnenie nielen v oblasti plynárenstva, ale aj na celom trhu v oblasti energetického poradensta a služieb pri kúpe, inštalácii, servise a údržbe energetických zariadení pre domácnosti a malé prevádzky. Využitím získaných znalostí tak priamo prispejú k úsporám energie spotrebovávanej v rámci budov, pričom v štúdiu môžu pokračovať aj na vysokej škole.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.