DomovMédiáPrvé programy EkoFondu schválené

Prvé programy EkoFondu schválené

Prvé programy EkoFondu schválené

Bratislava, 13. marca 2008 - EkoFond, neinvestičný fond založený SPP zameraný na zvyšovanie energetickej efektívnosti a zlepšenie životného prostredia, začína realizovať prvé programy.

Na základe stratégie schválenej na zasadnutí Správnej rady koncom februára bude EkoFond v prvej fáze svojej činnosti podporovať projekty v 4 základných oblastiach. Okrem projektov zameraných na implementáciu progresívnych energetických technológií (kogenerácia, trigenerácia, mikrokogenerácia) sa o pomoc tohto neinvestičného fondu môžu uchádzať aj záujemcovia o podporu v oblasti energetickej hospodárnosti budov. Fond podporí aj aktivity zamerané na využitie stlačeného zemného plynu (CNG) v doprave a aplikovaný výskum a vývoj v oblasti využitia energií. Cieľovou skupinou, pre ktorú je primárne určená podpora EkoFondu, sú nepodnikateľské subjekty, t.j. najmä subjekty financované z verejných zdrojov, alebo subjekty, ktoré sa zaoberajú verejnoprospešnými aktivitami (školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie, občianske združenia a podobne). Prioritou EkoFondu ostáva podpora implementácie konkrétnych projektov.

Správna rada EkoFondu na svojom zasadnutí schválila aj mechanizmus posudzovania žiadostí. Uchádzači spracujú projekt v predpísanej obsahovej štruktúre a dokumentáciu v zmysle pokynov zašlú na adresu EkoFondu. K jednotlivým žiadostiam sa bude následne vyjadrovať poradný výbor, ktorý každú žiadosť posúdi, vyhodnotí a predloží na rokovanie Správnej rady fondu.

Viac informácií na web stránke: www.ekofond.sk.

V rámci programu implementácie progresívnych technológií budú mať šancu získať podporu EkoFondu okrem projektov kogenerácie či trigenerácie aj projekty tzv. mikrokogenerácie zamerané na využitie malých kogeneračných jednotiek, ktoré sú na Slovensku ešte stále novinkou. Pomoc pri zlepšení energetickej hospodárnosti budov môžu získať hlavne žiadatelia, ktorí paralelne s týmito krokmi vykonajú aj hydraulické vyregulovanie sústavy a termostatizáciu. Významnou oblasťou, ktorá veľkou mierou ovplyvňuje kvalitu životného prostredia, je doprava. EkoFond, n. f. bude pozitívne motivovať zákazníkov pri kúpe vozidla. Formou finančného príspevku uľahčí nákup automobilov s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG). Podporu získajú aj projekty zamerané na inovatívne kombinácie rôznych druhov energií, ktorých cieľom je zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie životného prostredia.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.