DomovMédiáŠrotovné na kotly - vymeňte starý kotol za nový

Šrotovné na kotly - vymeňte starý kotol za nový

Šrotovné na kotly - vymeňte starý kotol za nový

Bratislava, 26. máj 2009 – EkoFond, n.f. (EkoFond) spoločne so svojim zriaďovateľom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) prichádzajú od 1. júna 2009 s akciou ŠROTOVNÉ NA KOTLY. Záujemcovia o efektívne vykurovanie na báze zemného plynu môžu získať príspevok na kúpu nového kondenzačného kotla až vo výške 25 % z ceny nového kotla. Základnou podmienkou na získanie tzv. šrotovného je ekologická likvidácia starého kotla.

Neinvestičný fond EkoFond vyčlenil zo svojich prostriedkov pre rok 2009 na túto akciu 222 500 € (6 703 035 Sk). Šrotovné na kotly bude vyplácať žiadateľom, ktorí splnia podmienky štatútu*, až do úplného vyčerpania finančných prostriedkov určených pre túto akciu.
EkoFond bude poskytovať príspevky na dva typy zariadení:

  • kondenzačný kotol na zemný plyn s výkonom do 30 kW 
  • kondenzačný kotol na zemný plyn s výkonom do 30 kW so solárnou zostavou

V prvom prípade môže žiadateľ získať späť až 25 % z ceny, maximálne však 650 €. (19 581,90 Sk). Príspevok na zostavy kotlov so solárnou zostavou je až 30 % z ceny zostavy, maximálne však 1200 €. (36 151,20 Sk). Nákup zariadení v tomto období podporia cenovým zvýhodnením aj niektorí výrobcovia. „Výmenou starého kotla za nový plynový kotol získa zákazník dvakrát. Nižšia spotreba plynu sa okamžite premietne v úspore peňazí, ktoré platí za faktúry, pričom sa zásadne zvýši prevádzková bezpečnosť spotrebiča,“ vysvetľuje Tibor Jedlička, manažér pre vzťahy s trhovými partnermi z SPP. Spotrebiče, ktoré sa môžu dať zošrotovať, t.j. ekologicky zlikvidovať, sú napríklad plynové kachle, kachle na pevné palivo, gamatky, atmosférické plynové kotly, elektrické kotly a ďalšie.
„Príspevkom na nákup energeticky efektívnejších plynových spotrebičov SPP a EkoFond motivujú domácnosti k úspornému a bezpečnému využívaniu zemného plynu. Pokrokové technológie a zariadenia, ktoré využívajú zemný plyn v kombinácii so slnečnou energiou zároveň chránia životné prostredie,“ zdôrazňuje správkyňa EkoFondu Eva Guliková. Využívanie zemného plynu je čisté a ekologické a má aj ďalšie výhody. Odberateľ ho má k dispozícii po celý rok 24 hodín denne, ľahko ho reguluje, nepotrebuje skladovacie priestory a jeho dodávka nie je závislá od klimatických podmienok.

Podmienky na získanie šrotovného ako aj formuláre so žiadosťou o príspevok, vrátane sumy, zostávajúcej na túto akciu, nájdu záujemcovia na internetových stránkach www.spp.sk, www.ekofond.sk a www.srotovnenakotly.sk. Ďalšie odpovede na otázky týkajúce sa šrotovného získajú záujemcovia na Zákazníckej linke 0850 111 363 alebo pri návšteve ktoréhokoľvek Zákazníckeho centra SPP.

* Odberateľ zemného plynu získa šrotovné na kotol, po zakúpení nového plynového spotrebiča a jeho uvedení do prevádzky. Potom písomne požiada EkoFond o príspevok, najneskôr dva mesiace po uvedení spotrebiča do prevádzky. Na adresu EkoFond, n. f., P.O.BOX 12, 810 00 Bratislava následne zašle:

  • úplne vyplnený predpísaný formulár (žiadosť- zmluva)
  • originál faktúry za nový kondenzačný kotol, resp. kondenzačný kotol so solárnou zostavou
  • čestné prehlásenie, že nie je dlžníkom dodávateľa zemného plynu
  • doklad, ktorý preukazuje požadované technické parametre nového plynového spotrebiča
  • potvrdenie o ekologickej likvidácii starého kotla, resp. zariadenia na výrobu tepla pre potreby domácností
  • kópiu občianskeho preukazu s prekrytým rodným číslom

Zákazník môže svoj starý kotol odovzdať servisnému technikovi, ktorý inštaloval nové plynové zariadenie alebo ho sám odvezie do zberných surovín. Pre poradie žiadateľov bude rozhodujúci dátum podania podľa poštovej pečiatky na obálke s požadovanými dokladmi. Po verifikácii zaslaných dokumentov a po potvrdení ich kompletnosti a správnosti dostane žiadateľ príspevok buď prevodom na bankový účet alebo poštovou poukážkou. V prípade bankového prevodu je potrebné predložiť buď potvrdenie o vedení účtu alebo výpis z účtu so všetkými prekrytými údajmi s výnimkou názvu účtu/majiteľa účtu a čísla účtu. Cieľom je vyhnúť sa vráteniu príspevku z titulu nesprávne uvedených údajov.
________________________________________
Neinvestičný fond EkoFond (www.ekofond.sk) zriadila hlavná skupina SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky Európskej únie v oblasti energetickej efektívnosti. Pomoc fondu je určená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou sú najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia. Podpora projektov miest a obcí je jednou z priorít EkoFondu, ktorý ponúka granty pre konkrétne projekty zamerané na zlepšenie parametrov energetickej efektívnosti a životného prostredia. EkoFond tiež podporuje súťaže pre študentov a žiakov či vzdelávacie aktivity.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (www.spp.sk) je tradičná energetická spoločnosť, ktorá priamo nadväzuje na viac ako 150 ročnú históriu plynárenstva na Slovensku. Po právnom rozčlenení spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo 1. júla 2006, sa venuje obchodu so zemným plynom a obslužným, podporným a servisným činnostiam. Činnosť prepravy zemného plynu cez územie Slovenska vykonáva jej 100 % dcérska spoločnosť eustream, a.s. (do 31. 12. 2007 známa pod obchodným názvom SPP – preprava, a.s.) a distribúciu zabezpečuje zemného plynu na území Slovenska 100 % dcérska spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. Akcionármi SPP sú Fond národného majetku a konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.