DomovNovinkyEkoFond spustil medzinárodný projekt EDES na rozvoj duálneho vzdelávania

EkoFond spustil medzinárodný projekt EDES na rozvoj duálneho vzdelávania

EkoFond spustil medzinárodný projekt EDES na rozvoj duálneho vzdelávania

Od septembra 2015 EkoFond, n.f. spustil nový medzinárodný projekt EDES – Enhancing the dual education system in small and medium size entreprises in the electro-energy sector. Cieľom projektu je pomôcť preklenúť nesúlad medzi základnými a prierezovými zručnosťami v oblasti elektroenergetiky, navrhnúť opatrenia na zlepšenie kvality inštitúcií zapojených do duálneho vzdelávania a vytvoriť metodiku a vzdelávací kurz pre inštruktorov, ktorí sú alebo budú pripravovať žiakov v rámci odbornej prípravy v odbore elektroenergetika. 

Cieľovými skupinami sú primárne malé a stredné firmy z oblasti energetiky a elektrotechniky (osloviť chceme takmer 1000 firiem) v sieti partnerských inštitúcií, ich profesijné organizácie z elektrotechnického a energetického priemyslu (celkom viac ako 15 organizácií v ČR, SK a AT) a sekundárne aj odborné školy technického zamerania (50 škôl v SR a ČR), ktoré spoločne zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri efektívnom fungovaní duálneho systému.

V rámci projektu vytvoríme tri intelektuálne výstupy. Prvým intelektuálnym výstupom je Návrh koncepcie rozvoja duálneho systému pre malé a stredné podniky v sektore energetiky. Snahou je identifikovať a analyzovať náklady a prínosy vzdelávania žiakov na pracovisku vo vybraných študijných odboroch, vypracovať popis rozličných systémov hodnotenia žiakov v duálnom systéme a možnosti ich využitia v podmienkach SR a ČR. Súčasne chceme navrhnúť legislatívne zmeny a opatrenia na zvýšenie motivácie malých a stredných podnikov z elektro-energetického sektora vstúpiť do duálneho systému. Druhým intelektuálnym výstupom bude tvorba šiestich stredoškolských technicky zameraných učebníc, ktoré budú vydané vo forme e-kníh. Tretím intelektuálnym výstupom je návrh a testovanie metodiky vzdelávania inštruktorov vzdelávacích firiem a príprava materiálov na akreditáciu školenia pre inštruktorov v ČR a SR. Všetky výstupy budú prezentované na záverečnej konferencii o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorá sa uskutoční na Slovensku.  

Očakávame prehĺbenie dialógu medzi kľúčovými partnermi OVP na Slovensku, ktorý môže viesť až k schváleniu navrhnutých legislatívnych zmien s osobitným dôrazom na zapojenie malých a stredných firiem do duálneho vzdelávania ako aj dobudovanie administratívno-personálnych kapacít u všetkých kľúčových partnerov OVP (firmy, profesijné organizácie, vzdelávacie organizácie poskytujúce služby, SOŠ technické). Projekt môže dať podnet na vytvorenie novej inštitúcie, ktorá bude zabezpečovať služby pre firemný sektor ako napr. vybudovanie a riadenie burzy učňovských miest, výber učňov, vypracovanie informačných materiálov pre inštruktorov, príprava materiálov o vzdelávacích programoch, získavanie firiem pre duálne vzdelávanie, organizovanie školení (odborné, pedagogické, i.) pre inštruktorov, pomoc pri zabezpečovaní rotácie žiakov, podpora pri spravovaní fondov rozvoja odborného vzdelávania, vydávanie certifikátov pre zamestnávanie žiakov, marketing pre konkrétne študijné a učebné odbory a mnoho iných oblastí, na ktoré firmy nemajú kapacity.

 

Celkový poskytnutý grant je vo výške 212 511 EUR. Ukončenie projektu je naplánované február 2018.

Projektoví partneri:

EkoFond, n.f. Mlynské nivy 44/a, Bratislava.

Štátny inštitút odborného vzdelávania a prípravy (ŠIOV), Bellova 54, Bratislava.

Střední škola elektrotechnická a energetická, Sokolnice 496, Sokolnice

Krajská hospodárska komora juhomoravského kraja, Dvořákova 14, Brno

ECODESIGN company engineering & management consultancy GmbH, Neubaugasse 25/2/3, Viedeň 

 

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.