DomovNovinkyEkoFond rozdelí až 700 000€ na výskum a nové technológie

EkoFond rozdelí až 700 000€ na výskum a nové technológie

EkoFond rozdelí až 700 000€ na výskum a nové technológie

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, zverejnil výzvu na podávanie projektov v druhom kole programu Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu.

Program je určený na podporu aktivít zameraných na aplikovaný výskum a vývoj progresívnych technológií na báze zemného plynu. Zároveň je program určený na podporu pilotných projektov, v rámci ktorých budú do štandardného prostredia zavádzané progresívne technológie a to najmä tie, ktoré zatiaľ neboli nainštalované na území Slovenskej republiky, s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. 

Program  Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu je pre EkoFond investíciou do budúcnosti, cieľom je podporiť tie návrhy, ktoré sú odvážne a zrealizovateľné. Našou ambíciou je spojiť meno EkoFondu s inovatívnymi projektmi, dobrými nápadmi alebo úplnou novinkou v oblasti vedeckého výskumu a pilotných projektov zameraných na progresívne technológie na báze zemného plynu. Cieľom programu je zároveň zvýšiť informovanosť verejnosti o prínosoch progresívnych technológií na báze zemného plynu. V tomto kole chceme podporiť aj projekty zamerané na  inštaláciu plynových tepelných čerpadiel v nevýrobných a  verejných budovách.

V rámci programu je možné podať žiadosti v dvoch oblastiach:

PODPROGRAM 04/2010/A -  Aplikovaný výskum a vývoj progresívnych technológií na báze zemného plynu s cieľom zlepšovania environmentálneho prostredia.

PODPROGRAM 04/2010/B -  Pilotné projekty zavádzania progresívnych technológií, zamerané na koexistenciu a netradičné inovatívne spojenie zemného plynu s rôznymi formami energie (napr. zemný plyn a tepelné čerpadlo) s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju.

Výška finančných prostriedkov určená na podporu jednotlivých podprogramov v prvom kole je až 700 000€, pričom na jeden projekt je možné získať finančné prostriedky do výšky 100 000€ .

Medzi oprávnených žiadateľov v programe patria  najmä vedecko - výskumné organizácie financované z verejných zdrojov, príspevkové a rozpočtové organizácie jednotky územnej samosprávy - obce, VUC, nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy alebo neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby. V prípade podprogramu 04/2010/B, môžu o finančný príspevok žiadať taktiež vlastníci a prevádzkovatelia nevýrobných a verejných budov.

Podrobné informácie o podmienkach poskytovania finančných príspevkov v programe ako aj formulár žiadosti nájdete na stránke www.ekofond.sk v časti 04/2010.

V prvom kole programu vyhláseného v roku 2008 podporil EkoFond celkovou sumou 790 015€  projekty, ktorých cieľom bol napr. vývoj Monitorovacieho systému bezpečnosti prevádzky plynu pri zavádzaní nových technológií; inštalácia prvého plynového tepelného čerpadla na Slovensku alebo vývoj bioreaktora.  Informácie o schválených žiadostiach nájdete na stránke www.ekofond.sk.

 

Doplňujúce informácie:

Úroveň energetickej náročnosti ako ukazovateľ energetickej efektívnosti je v súčasnosti v Slovenskej republike ešte stále výrazne vyššia ako v ostatných ekonomicky rozvinutých krajinách Európskej únie (EÚ-27). Slovenský plynárenský priemysel, a.s ako zodpovedný subjekt Slovenskej republiky zareagoval na potreby zadefinované v Koncepcii energetickej efektívnosti SR, schválenej vládou v júli 2007, a prostredníctvom EkoFondu, n.f., neinvestičného fondu založeného spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., prispieva k naplneniu cieľov definovaných v Akčnom pláne  energetickej efektívnosti na roky 2008 -2010.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.