DomovNovinkyNový študijný odbor TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV

Nový študijný odbor TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV

Nový študijný odbor TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV

V rámci projektu EkoFond pre školy sa fond zameriava aj na žiakov a pedagógov stredných odborných škôl.

Cieľom projektu je:

 • podporiť a skvalitniť vzdelávací proces na vybraných stredných odborných školách technického zamerania,
 • zvýšiť počet kvalifikovaných remeselníkov v oblasti energetiky,
 • zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách so zameraním na oblasť energetiky,
 • podporiť a motivovať žiakov stredných odborných škôl pre praktický výkon remesla na plynových zariadeniach a zariadeniach využívajúcich obnoviteľné zdroje energie,
 • vzbudiť záujem odborníkov pôsobiacich v týchto profesiách o kontinuálne celoživotné vzdelávanie.

Nový študijný odbor TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV

EkoFond, n.f. v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou vypracoval analýzu potrieb firiem pôsobiacich v oblasti plynárenstva a analýzu potrieb stredných odborných škôl s technickým zameraním.

Na základe výsledkov analýzy pripravil EkoFond, n.f. spoločne so Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Trnave, Strednou odbornou školou stavebnou v Banskej Bystrici a Strednou odbornou školou technickou v Prešove a Štátnym inštitútom pre odborné vzdelávanie 4-ročný študijný odbor s maturitou TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV, ktorý sa spustil v septembri 2010.

Študijný odbor odráža nové trendy v oblasti moderných technických energetických zariadení na báze zemného plynu v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie.

Profil žiaka

 • Žiak získa prierezové vedomosti a praktické zručnosti z oblasti základných stavebných, strojárskych a elektrotechnických činností pri zhotovovaní rozvodov technického zariadenia budov, vrátane návrhu, výberu typov a montáže energetických zariadení.
 • Žiak sa stane odborníkom v oblasti energetického poradenstva a služieb pri kúpe energetických zariadení pre domácnosti a malé prevádzky, ktoré znamenajú úsporu energie v rámci budov.
 • Žiak odboru bude zároveň pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole a celoživotne sa vzdelávať vo svojom odbore.
 • Žiak absolvuje účelové kurzy zvárania a vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, čím žiaci získajú odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z..


Odborným  garantom študijného odboru je Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave v spolupráci s EkoFondom, n.f., Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. a jeho Aliančnými partnermi, ktorí pôsobia  predovšetkým v Trnavskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji.


V rámci projektu EkoFond, n.f. realizuje aj ďalšie podporné aktivity, akými sú:

 • Vytvorenie partnerstva medzi strednými odbornými školami a Aliančnými partnermi SPP, ktorý pôsobia v Trnavskom, Banskobystrickom a Prešovskom samosprávnom kraji, za účelom nadviazania úzkej spolupráce pri výučbe, odbornej príprave žiakov a tvorbe pracovných pozícií pre absolventov nového študijného odboru.
 • Zmodernizovanie Troch dielní pre odborný výcvik na stredných odborných školách  zapojených do projektu s cieľom skvalitniť odbornú prípravu žiakov zaradených do nového študijného odboru.
 • Vypracovanie nových učebných textov, prípadových štúdií a praktických cvičení, ktoré budú prispôsobené súčasnej praxi s cieľom doplniť odborné vedomosti žiakov o najnovšie poznatky z oblasti elektrotechniky, technologických postupov, rôznych typoch energetických zariadení, energetického poradenstva a mnohé iné.


Uplatnenie absolventov

 • Technik v stredných technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva a energetiky budov, najmä vo firmách zaoberajúcich sa predajom, montážou a servisom energetických zariadení, ktoré využívajú rôzne druhy palív, či už zemný plyn alebo obnoviteľné zdroje energie.
 • Podnikateľ v oblasti energetického poradenstva a služieb.
 • Možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole technického zamerania.


Adresy a kontaktné údaje na stredné odborné školy:

Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave
Sibírska 1
917 01 Trnava
Riaditeľ: Ing. Jozef Krivošík
Email: sekretariat@soue-trnava.edu.sk
www.sose-trnava.edu.sk

Stredná odborná škola stavebná v Banskej Bystrici
Kremnička 10
974 05 Banská Bystrica
Riaditeľ: PaedDr. Milan Ponický
Email: sekretariat@soskrbb.edu.sk
www.soskrbb.edu.sk

Stredná odborná škola technická v Prešove
Volgogradská 1
080 01 Prešov
Riaditeľ: Mgr. Štefan Cmar
Email: director@sous-po.edu.sk
www.sost-po.sk

Informácie pre Aliančných partnerov SPP, ktorí sa chcú zapojiť do spolupráce so strednými odbornými školami nájdete tu.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.