DomovNovinkyVďaka EkoFondu sú potrubné systémy prepravnej siete plynu bezpečnejšie

Vďaka EkoFondu sú potrubné systémy prepravnej siete plynu bezpečnejšie

Vďaka EkoFondu sú potrubné systémy  prepravnej siete plynu bezpečnejšie EkoFond podporil sumou 90 535,00 € vývoj Monitorovacieho systému bezpečnosti prevádzky plynu pri zavádzaní nových technológií realizovaný Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.  Sme veľmi radi, že kompletný monitorovací systém vrátane snímačov, hardware a software, je v tomto období pripravený, uvedený do prevádzky na KS Veľké Kapušany a dodáva požadované údaje.

Cieľom tohto projektu je získanie nástroja na sledovanie statickej bezpečnosti a únavového poškodenia plynových potrubných systémov, a to v súčasnom stave prepravy prevádzkovania, pri plánovanom zvýšení kompresných pomerov, resp. pri zavádzaní nových technológií dopravy a využitia plynu. Výstupom monitorovacieho systému je zrozumiteľná grafická informácia o aktuálnom stave potrubného úseku prenášaná vnútropodnikovou sieťou alebo internetom pre dispečing.  Originálnosť projektu spočíva v originálnej myšlienke kontinuálne monitorovať deformačný stav kritických prierezov potrubí a na jeho základe on line vyhodnocovať bezpečnosť práce potrubia spolu s čerpaním únavovej životnosti materiálu.  V tomto období bol už software uvedený do prevádzky na KS Veľké Kapušany a dodáva požadované údaje.  
Projekt bol podporený v rámci grantového programu EkoFondu 04/2008 Zavádzanie progresívnych technológií na báze zemného plynu.

Svoje skúsenosti so systémom nám popísal Ing. Tibor Krššák, vedúci odboru kvality a dokumentácie eustream a.s.:  “V tomto projekte sa jedná o diaľkový monitorovací systém únavového poškodenia v kritických miestach potrubných systémov prepravnej siete, ktorý v týchto miestach monitoruje všetky druhy únavového poškodenia a zároveň vyhodnocuje vplyv týchto poškodení na zostatkovú životnosť kritických uzlov. Výstupy z tohto systému sú v súčasnosti v rámci iného projektu implementované do matice rizík. Táto matica je súčasťou systému hodnotenia rizík zariadení prepravnej siete.  V súčasnosti prebieha test diaľkového prenosu na vzdialené pracovisko. V budúcnosti sa uvažuje s plošným nasadením v rámci celej prepravnej siete.“

Bližšie informácie o zrealizovanom projekte:
Monitorovací systém je založený na nepretržitom snímaní deformačného stavu, ktorý je meraný snímačmi deformácie v kritických prierezoch resp. v ich bezprostrednej blízkosti (zvarové spoje). Umiestnenie snímačov vychádza z komplexnej analýzy sledovaného potrubného systému v známych prevádzkových situáciách. Ich špeciálne rozmiestnenie a zapojenie umožňuje vyhodnotiť kompletný napätostný stav prierezu a on-line  vyhodnocovať stav bezpečnosti prierezu voči deštrukcii aj čerpanie únavovej životnosti v kritických prierezoch. Aktuálny stav monitorovaných miest je poskytovaný prostredníctvom služieb počítačových sietí kompetentným osobám.
Originálnosť projektu spočíva v originálnej myšlienke kontinuálne monitorovať deformačný stav kritických prierezov potrubí a na jeho základe on line vyhodnocovať bezpečnosť práce potrubia spolu s čerpaním únavovej životnosti materiálu. V celom procese snímania a monitorovania je použitých viacero originálnych algoritmov, všetky výpočty sú realizované len z meraných deformácií bez prepočtu na napätostný stav, ktorý by bol zdrojom nepresností.
Hlavnými prínosmi projektu sú:
•    možnosť sledovať vplyv neštandardných situácii v prevádzke (rezonančné javy, chvenie, posuv podložia,...) a ich okamžitý dopad na bezpečnosť prevádzky
•    predchádzanie havarijným stavom
•    možnosť plánovania opráv podľa aktuálnej rezervy bezpečnosti potrubného uzla
•    možnosti kvalifikovaného predĺženia prevádzkyschopnosti potrubného uzla na základe monitorovaného stavu
•    zníženie rizika havárií v exponovaných uzloch znamenajúce finačnú úsporu aj lepšiu mediálnu povesť prevádzkovateľa
Od 25.2.2010 je monitorovací systém v plnej prevádzke. Celkovo 20 snímačov umožňuje monitorovať 8 kritických prierezov potrubného dvora hál 5 a 6 na KS01.

Dátum spustenia: 25.2.2010
Počet monitorovaných prierezov: 8
Miesto: KS01 (Veľké Kapušany)
Výstupy monitorovaných miest:
•    priebehy namáhania kritických prierezov
•    miera bezpečnosti kritických prierezov
•    kumulácia únavového poškodenia kritických prierezov
Použitý typ snímačov: tenzometrické snímače Vishay Measurement Group (USA)
Merací, riadiaci a vyhodnocovací systém: National Instruments (USA)
Operačný systém softvérového prostredia: VxWORKS
Vzorkovacia frekvencia: 20Hz
Autori a realizátori systému (všetci Strojnícka fakulta STU v Bratislave):
Ing.Vladimír Chmelko, PhD.
Ing.Miroslav Šulko, PhD.
Ing.Martin Garan, PhD.

Anotácia schváleného projektu

Schéma monitorovacieho systému

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.