Medzinárodný projekt SEER – novinka v aktivitách EkoFondu

EkoFond začal  s realizáciou aktivít v rámci medzinárodného projektu SEER - towards Sustainable and Energy Efficient Real Estate Training and Education, Udržateľné a energeticky efektívne nehnuteľnosti - vzdelávanie a tréningy pre pra

EkoFond znovu ocenil netradičné učenie na školách

EkoFond znovu ocenil netradičné učenie na školách

Bratislava, 20. jún 2013 Víťazom už piateho ročníka súťaže EkoFondu tentokrát na tému „Energia v našom meste“ sa stala Základná škola T. J.

Medzinárodný projekt SEER – novinka v aktivitách EkoFondu

Váha v menu: 
2

Spolupráca s Nadáciou SPP

Váha v menu: 
1
Aj škola v Žiline ušetrí vďaka EkoFondu

EkoFond podporil v Žiline projekt Základnej školy na Hollého ulici (v súčasnosti elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou Do Stošky 8). Na projekt bola schválená suma vo výške 84 455€ v rámci programu podpory „02 Zlepšovanie energetických vlastností budov“ .

Mikrokogeneračná jednotka so Stirlingovým motorom a palivovým článkom na Žilinskej univerzite

EkoFond podporil inovatívny výskumný projekt Žilinskej univerzity s názvom „Porovnanie efektívnosti využitia energie zemného plynu v mikrokogeneračných jednotkách na princípe palivového článku a Stirlingovho motora“.

Gymnázium v Liptovskom Mikuláši dosahuje vďaka EkoFondu významné úspory energie a financií

V mesiaci november 2015 bol úspešne ukončený projekt Gymnázia M. M.Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Cieľom projektu bolo zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy prístavby gymnázia, odstránenie bezpečnostného rizika a prevádzkových problémov s budovou a zníženie ekonomických nákladov na vykurovanie budovy. EkoFond poskytol na tento projekt financie vo výške 83 497€.

EkoFond spustil medzinárodný projekt EDES na rozvoj duálneho vzdelávania

Od septembra 2015 EkoFond, n.f. spustil nový medzinárodný projekt EDES – Enhancing the dual education system in small and medium size entreprises in the electro-energy sector. Cieľom projektu je pomôcť preklenúť nesúlad medzi základnými a prierezovými zručnosťami v oblasti elektroenergetiky, navrhnúť opatrenia na zlepšenie kvality inštitúcií zapojených do duálneho vzdelávania a vytvoriť metodiku a vzdelávací kurz pre inštruktorov, ktorí sú alebo budú pripravovať žiakov v rámci odbornej prípravy v odbore elektroenergetika.