Vízia, poslanie a hodnoty


Našou snahou je byť...

...spoľahlivým a profesionálnym partnerom pre všetkých, ktorí sa rozhodli ísť cestou energetickej efektívnosti a chcú tak prispieť k vytvoreniu podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.


Účelom neinvestičného fondu sú...

  • podpora ochrany a tvorby životného prostredia,
  • podpora efektívneho využívania energií,
  • podpora aktivít zameraných na vyššie uvedené oblasti v spojení s osvetou.


Aj my máme svoju filozofiu...

... a vyznávame určité hodnoty:


Inovatívnosť

...preto podporujeme aplikovaný výskum a vývoj technológií na báze zemného plynu a pilotné projekty netradičného, resp. inovatívneho spojenia zemného plynu s inými druhmi energie. Aj preto sme  naše  aktivity v oblasti vlastných projektov nasmerovali prioritne do oblasti školstva s cieľom podporiť inovatívny prístup k výuke vybraných „klasických“  predmetov novými metódami s cieľom zatraktívniť ju, vytvoriť podmienky na medzipredmetový prístup k výuke a obohatiť ju novými aktuálnymi informáciami a poznatkami.


Iniciatíva

...preto sa snažíme zamerať naše aktivity na proaktívne riešenie problematiky  v oblasti výroby a spotreby energií, ktoré prináša primárne benefity podporeným subjektom najmä v oblasti zníženia nákladov na zabezpečenie svojich energetických potrieb, sekundárne v oblasti  pozitívneho vplyvu na životné prostredie.


Partnerstvo

...preto sú naše aktivity zamerané najmä na podporu „nepodnikateľských subjektov“, najmä  neziskových organizácií, škôl, obcí, VÚC a organizácií nimi zriadených. Preto je našou víziou byť profesionálnym a spoľahlivým partnerom všetkým, ktorí sa zameriavajú na  zlepšenie energetickej efektívnosti a kvality životného prostredia, s cieľom prispieť k vytvoreniu podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.


Etika a transparentnosť

...preto sú všetky podmienky a kroky rozhodovacieho procesu a procesu podpory otvorene komunikované a zverejnené na webovej stránke fondu, rovnako ako aj zoznam všetkých podporených projektov. Samozrejmosťou je plnenie si povinností, ktoré fondu vyplývajú zo zákona.