Domov

EkoFond pre školy

Od roku 2008 realizuje EkoFond dlhoročný vzdelávací projekt, v rámci ktorého ponúka aktivity pre žiakov, študentov a pedagógov na všetkých úrovniach vzdelávania – základného, stredného aj vysokého.


Pre aktívnych učiteľov a žiakov základných škôl a I. stupňa 8-ročných gymnázií na celom Slovensku spúšťa EkoFond v školskom roku 2012/2013 už 5. ročník Súťaže pre školy. Cieľom projektu je podporiť záujem žiakov a učiteľov o vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia, a zároveň podporiť inovatívne a interaktívne prístupy vo vzdelávaní. Celá súťaž prebieha na multimediálnej on-line platforme, ktorá je databankou nápadov a inšpirácií nielen pre súťažiacich, ale svojou ponukou metodických materiálov a vzdelávacích aktivít, ale aj energetických opatrení a nápadov ako ušetriť energiu v škole či v domácnosti je zaujímavým zdrojom aj pre riaditeľov, učiteľov i žiakov. Pre víťazov Súťaže sú pripravené už tradične hodnotné ceny vo výške viac ako 25 000 eur. Školy majú možnosť získať okrem finančných prostriedkov na nákup učebných pomôcok, vecných cien pre žiakov a finančných odmien pre učiteľov aj komplexný energetický audit budovy školy alebo financie na realizáciu konkrétneho energetického opatrenia.

Pre najmenších žiakov I. stupňa základných škôl sú pripravené interaktívne webové hry, v ktorých sú každý mesiac drobnými vecnými cenami odmenení traja hráči. Hry nielen poradia deťom ako šetrne zaobchádzať s energiou, ale aj poslúžia pedagógom ako učebná pomôcka. Vďaka rôznym jazykovým mutáciám ich navyše možno využiť aj pri výučbe cudzích jazykov.

Rovnako, EkoFond inicioval a podporil vznik interaktívnej putovnej výstavy o energii s názvom Energia 3. tisícročia. Výstava je určená najmä pre II. stupeň základných škôl, ale aj pre stredné školy a jej témou sú neobnoviteľné a obnoviteľné zdroje energie, úspory energie, klimatické zmeny a dobrovoľná skromnosť. Môžu sa na ňu bezplatne prihlasovať celé triedy v rámci výučby fyziky, prírodných vied a súvisiacich predmetov podľa uváženia učiteľov. Výstava putovala po celom Slovensku po dobu dvoch rokov od 3. októbra 2011.

V rámci spolupráce so strednými školami EkoFond pripravil 4-ročný študijný odbor s maturitou „Technik energetických zariadení budov“, ktorého študenti majú nielen prístup k najnovším informáciám v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov energie, ale majú k dispozícii aj zmodernizované dielne praktického vyučovania s inovatívnymi technológiami (najmodernejšia technika - kotle, solárne panely, plynové tepelné čerpadlá, mikrokogeneračná jednotka a pod.) poskytnutá Aliančnými partnermi SPP a spolu s finančným príspevkom EkoFondu a UNDP tvorí investíciu v celkovej hodnote približne 800 000 eur). Študijný odbor v Trnave, Banskej Bystrici a v Prešove je jediným na Slovensku, ktorý sa zaoberá najrozšírenejšími formami energie využívanými v domácnostiach, malých a stredných prevádzkach.

Školy tiež môžu v rámci grantových programov EkoFondu získať financie na zvyšovanie energetickej efektívnosti svojich budov – zateplenie, výmenu okien alebo hydraulické vyregulovanie. EkoFond poskytuje pre školy aj finančný príspevok na nákup ekologicky a ekonomicky výhodných vozidiel na pohon CNG.

Vysokým školám a mladým vedeckým pracovníkom, ako autorom inovatívnych výskumných projektov s konkrétnymi výsledkami reálne využiteľnými v podmienkach Slovenskej republiky, ponúka EkoFond možnosť získať na účely výskumu, vývoja a zavádzania nových progresívnych technológií na báze zemného plynu finančnú podporu v rámci grantového programu 04 Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu. Podporu môžu získať tiež projekty realizované v spolupráci medzi vedeckými inštitúciami a nepodnikateľskými subjektmi, ktoré môžu z výsledkov výskumu benefitovať.

Formát partnerských projektov zas školám ponúka možnosť získania finančného príspevku na realizáciu svojich projektov, prípadne poskytnutia vlastných disponibilných odborných a personálnych kapacít EkoFondu pri určení zamerania, rozsahu a podmienok projektu, ako aj pri ich organizácii a vyhodnotení. Žiadosti je možné podávať priebežne počas celého roka až do vyčerpania finančných prostriedkov určených pre partnerské projekty.


Súhrnnú informáciu o možnostiach pre Vašu školu nájdete aj tu:
Základné školy
Stredné školy
Vysoké školy

Novinky

1/66
30.11.19996,267x zobrazené
 Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvé...

Médiá

2/34
30.11.19997,839x zobrazené
Bratislava, 13. marca 2008 - EkoFond, neinvestičný fond založený SPP zameraný na zvyšovanie energetickej efektívnosti a zlepšenie životného...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.