Domov EkoFond pre školy Stredné školy

História a súčasnosť projektu

Nový študijný odbor - Technik energetických zariadení budov

História projektu
Na základe situácie na trhu a podnetov od Aliančných partnerov SPP vypracoval EkoFond v roku 2009 analýzu potrieb zákazníkov a firiem pôsobiacich v oblasti plynárenstva, ako aj analýzu potrieb stredných odborných škôl s technickým zameraním. Na základe výsledkov tejto analýzy EkoFond inicioval a následne pripravil spolu s tromi strednými odbornými školami (SOŠ elektrotechnická Trnava, SOŠ stavebná Banská Bystrica, SOŠ technická Prešov)  a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania 4-ročný študijný odbor s maturitou - Technik energetických zariadení budov, ktorý schválilo Ministerstvo školstva SR. Od septembra 2010 študuje tento odbor 55 žiakov v prvom ročníku na všetkých troch pilotných školách. Je jediným študijným odborom na Slovensku, ktorý sa prierezovo zaoberá najrozšírenejšími formami energie využívanými v domácnostiach, ako aj v malých a stredných prevádzkach.

Súčasná situácia
V rámci tohto študijného odboru EkoFond zriaďuje odborné učebne na praktickú výučbu žiakov v troch pilotných školách v Trnave, v Banskej Bystrici a v Prešove. Učebne budú  vybavené najmodernejšou technikou (mikrokogeneračná jednotka, kondenzačné plynové kotle, solárne panely, fotovoltaika, plynové tepelné čerpadlá a pod.), ktorú poskytli aj Alianční partneri SPP. Spolu s finančným príspevkom EkoFondu a rozvojového programu OSN (príspevok UNDP v rámci Malej grantovej schémy financovanej Globálnym environmentálnym fondom bol čerpaný pre učebne v Banskej Bystrici a Prešove) ich celková hodnota predstavuje sumu 642 731 eur. Prvú odbornú učebňu dokončili a odovzdali do užívania 13. mája 2011. Učebne v ostatných dvoch školách budú postupne odovzdané v septembri a novembri 2011.

Vzdelávací proces
EkoFond koordinuje a riadi aj prípravu nových učebníc pre tento nový študijný odbor spoločne so skupinou približne 30 odborníkov z jednotlivých pilotných škôl, odborníkov zo Slovenskej technickej univerzity (STU), SPP a profesných zväzov. V prvej fáze do septembra 2011 budú  pripravené učebnice a pracovné listy pre 1. a 2. ročník štúdia a následne sa dokončia učebnice pre 3. a 4. ročník.

Ďalšou dôležitou oblasťou je vzdelávanie učiteľov a majstrov odborného výcviku tohto nového študijného odboru. Témy školenia kopírujú témy študijného odboru - Technik energetických zariadení budov. Veľký dôraz sa kladie na tie oblasti, ktoré sú v súčasnosti aktuálne, ako napríklad využitie obnoviteľných zdrojov energie a pod. Lektormi školenia sú odborníci z SPP, Alianční partneri SPP, ktorí poskytli do dielní svoje výrobky, ako aj pedagógovia STU. Po teoretickom školení prisľúbili niektorí Alianční partneri SPP zorganizovať študijné pobyty aj vo svojich výrobných podnikoch – napr. Viessmann v Nemecku, KKH v Rakúsku a Vaillant v Senici.

Komunikácia projektu
Neoddeliteľnou súčasťou projektu sú aj aktivity súvisiace s celkovou propagáciou a komunikáciou študijného odboru. Pilotné školy aktívne komunikujú so základnými školami vo svojich regiónoch, stretávajú sa s rodičmi, výchovnými poradcami, oslovujú regionálne média, organizujú dni otvorených dverí. Študijný odbor prezentujú na svojej webovej stránke, ako aj cez svojho zriaďovateľa – samosprávny kraj. Detailné informácie o projekte je možné nájsť aj na web stránke fondu www.ekofond.sk.

Unikátnosť projektu
Unikátnosť projektu spočíva v tom, že projekt vychádza z analýzy súčasných potrieb trhu, rieši problematiku komplexne (stredoškolský odbor, dielne, učitelia, učebnice) a zároveň EkoFond cielene zapája viaceré subjekty, ktoré môžu pomôcť jeho dlhodobej udržateľnosti (spolupráca firiem a škôl, štátnych vzdelávacích inštitúcií).

Špecifikom tohto projektu je i to, že EkoFond zohráva rolu iniciátora projektu a zároveň aj rolu katalyzátora celého procesu – snaží sa naštartovať spoluprácu škôl so subjektmi úzko prepojenými na odbor, ako aj zabezpečiť jeho plynulé uvedenie do života a jeho udržateľnosť, pričom v rámci študijného odboru sa nevychovávajú budúci zamestnanci EkoFondu alebo SPP, ale vytvára  sa skupina budúcich poskytovateľov služieb koncovým zákazníkom – či už domácnostiam alebo malým prevádzkam.

Absolventi študijného odboru budú mať uplatnenie nielen v oblasti plynárenstva, ale môžu sa uplatniť na celom trhu v oblasti energetického poradenstva a služieb pri kúpe, inštalácii, servise a údržbe energetických zariadení pre domácnosti a malé prevádzky, prispejú k úspore energie v rámci budov, budú aktívne poskytovať energetické poradenstvo, poprípade môžu ďalej študovať na vysokej škole.

Novinky

2/66
30.11.19996,520x zobrazené
Odhaľte budúcnosť alternatívnych, k prírode šetrných dopravných prostriedkov a získajte zaujímavé výhry! EkoFond, n. f., zriadený SPP, a. s.,...

Médiá

1/34
30.11.19998,844x zobrazené
Bratislava 10. decembra (TASR/OTS) - Skupina Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) začína intenzívne napĺňať politiku Európskej únie na podporu...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.