• user warning: Got error 122 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 3365 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/ekofondsk/domains/ekofond.sk/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 632.
 • user warning: Got error 122 from storage engine query: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'ekofond' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /home/ekofondsk/domains/ekofond.sk/public_html/modules/block/block.module on line 433.
Domov EkoFond pre školy

Stredné školy

"Konečne tá správna škola"
 

Vyštudovať odbor TEZB sa oplatí

EkoFond v spolupráci s firmami z oblasti energetiky a energetických služieb vytvoril na troch stredných odborných školách  v Banskej Bystrici, Prešove a Trnave  nový študijný odbor - „technik energetických zariadení budov“. Jeho súčasťou sú aj nové moderné dielne s energetickými zariadeniami a prístrojmi.

Povolanie technik energetickcýh zariadení budov je na Slovensku nové. Žiaci prebeajú učivo, ktoré im dáva prehľad o energetike všeobecne, o jednotlivých formách energie, jej nosičoch, ich vlastnostiach, spôsobe a možnostiach ich racionálneho využívania, ako aj základný prehľad o európskej a slovenskej legislatívy. V praktickej časti prípravy sa žiaci zoznamujú s modernými energetickými zariadeniami pre domácnosti a malé prevádzky. Majú možnosť tak teoreticky, ako aj prakticky, sa zoznámiť s novými, úspornými technologickými novinkami, ktorými sú vybavené učebne a dielne. Vyučovanie je zabezpečené nielen odborníkmi zo školy, ktorí sú pravidelne školení a zapojení do celoživotného vzdelávania, ako aj odborníkmi z praxe, ktorí sú riadiacimi ako aj technickými špecialistami pôsobiacimi priamo v praxi. Takýmto spôsobom je zabezpečená vysoká kvalita vzdelávacieho procesu, previazanosť firiem a škôl, na ktorých sa tento odbor vyučuje a v neposlednom rade aj absolventi, ktorí sú už dnes vo firmách žiadaní.

Forma štúdia:

 • denné, 4-ročné štúdium s maturitou a výučným listom


Poskytnutý stupeň vzdelania:

 • úplné stredné odborné vzdelanie,
 • vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, podľa § 21, získajú elektrotechnickú spôsobilosť nevyhnutnú pre výkon povolania v oblasti energetiky a elektrotechniky
 • vykonaním zváračskej skúšky zvárania plameňom Z – G1, spájkovania plameňom Z – L a zvárania plastov Z – U/P získajú zručnosti a možnosť zvárať rôzne druhy materiálov

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
 • Technik v stredných technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva a energetiky budov, ktorý vykonáva:
  • montáž, údržbu, opravu  a predpísané skúšky  rozvodov TZB,   
  • servis, diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve, 
  • vykonáva energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a uvádza ich do prevádzky 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):
 • vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych študijných programoch na stavebnej fakulte a v príbuzných odboroch vzdelávania na technických vysokých školách
 • pomaturitné štúdium

Adresy a kontaktné údaje na stredné odborné školy:

Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave
Sibírska 1
917 01 Trnava
Riaditeľ: Ing. Jozef Krivošík
Email: sose-trnava@zupa-tt.sk
www.sose-trnava.edu.sk

Spojená škola Kremnička v Banskej Bystrici
Kremnička 10
974 05 Banská Bystrica
Riaditeľ: PaedDr. Milan Ponický
Email: sekretariat@stavebnabb.eu
www.stavebnabb.eu

Stredná odborná škola technická v Prešove
Volgogradská 1
080 01 Prešov
Riaditeľ: Mgr. Štefan Cmar
Email: director@sost-po.sk
www.sost-po.sk


Tu si môžete pozrieť fotogalériu.

Tu si môžete pozrieť videá o študijnom odbore TEZB:

https://www.facebook.com/photo.php?v=358138527597909&set=vb.149111668475207&type=3&theater

https://www.facebook.com/media/set/?set=vb.149111668475207&type=2#!/photo.php?v=622889327764103&set=vb.149111668475207&type=3&theater

Prehľad obsahunávrat hore