Domov Sútaž EkoVýhra

Štatút súťaže

Štatút a pravidlá propagačnej súťaže

s názvom

„Súťaž o EkoVýhru“

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá propagačnej súťaže s názvom „Súťaž o EkoVýhru“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže a môže byť menený vyhlasovateľmi súťaže jedine formou písomných dodatkov.

I. Účel a cieľ súťaže

 1. Účelom súťaže je:
  1. podpora nákupu a inštalácie nových, energeticky efektívnych kondenzačných kotlov na zemný plyn, ktorých technické parametre sú definované v článku IV. tohto štatútu (ďalej „spotrebič“);
  2. zvýšenie bezpečnosti používania spotrebičov, ochrana životného prostredia a realizácia osvety všeobecnej verejnosti prostredníctvom vzdelávacej kampane zameranej na znižovanie energetickej náročnosti vykurovacích systémov.
 2. Cieľom súťaže je motivovať súčasných a potenciálnych zákazníkov obchodnej spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. aby si kúpili úsporný a bezpečnejší kondenzačný kotol na zemný plyn a prihlásili sa do súťaže, kde môžu získať po splnení podmienok uvedených v tomto štatúte a po vyžrebovaní, peňažné prostriedky vo výške 20% z kúpnej ceny spotrebiča, avšak max. vo výške 300 EUR (ďalej len „výhra“).

II. Vyhlasovatelia súťaže

 1. Vyhlasovateľmi súťaže sú:
  1. EkoFond, n.f., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (ďalej len „EkoFond“).
  2. obchodná spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 852 11 Bratislave (ďalej len „SPP“) .

III. Termíny súťaže

 1. Začiatok súťaže je dňa 1.9.2011 - prvý deň, kedy je možné prihlásiť sa do súťaže.
 2. Koniec súťaže je dňa 30.9.2012 – posledný deň, kedy je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 16.10.2012.
 4. Výsledky budú zverejnené dňa 17.10.2012 na webovej stránke www.ekofond.sk.
 5. Posledný deň, kedy výherca môže potvrdiť splnenie podmienok súťaže zaslaním požadovanej dokumentácie v zmysle článku X. tohto štatútu je 30.11.2012.

IV. Predmet podpory

 1. Predmetom podpory je nákup nového kondenzačného kotla s výkonom do 30 kW vrátane, ktorý využíva ako zdroj energie zemný plyn, a to od výrobcu alebo predajcu vykurovacej techniky na území Slovenskej republiky.
 2. Spotrebič musí byť certifikovaný, to znamená musí mať vyhlásenie o zhode príp. európsky certifikát kvality CE. Zoznam spotrebičov od Aliančných partnerov SPP, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v ods. 1 tohto článku, bude zverejnený a priebežne aktualizovaný na webovej stránke www.ekofond.sk.
 3. Spotrebič musí byť zakúpený a uvedený do prevádzky v čase trvania súťaže, t. j. od 1.9.2011 (vrátane) do 30.9.2012 (vrátane) na území Slovenskej republiky.

V. Výhry v súťaži

 1. Výška výhry na jeden spotrebič spĺňajúci technické parametre uvedené v čl. IV. tohto štatútu je 20% z kúpnej ceny zakúpeného a nainštalovaného spotrebiča s DPH bez prídavných zariadení, max. však vo výške 300 EUR. Celková suma vyčlenená na výhry v súťaži je 570 000 EUR.
 2. Ak bude mať spotrebič externý zásobník na teplú vodu, resp. iné zariadenie, ktoré nie je priamo integrované s kondenzačným kotlom v jednom celku, bude sa pri výpočte výšky výhry vychádzať len z kúpnej ceny kondenzačného kotla, ktorá musí byť na faktúre zvlášť vyčíslená (bez akýchkoľvek ďalších pridaných súčastí ).
 3. Jeden účastník môže podať prihlášku do súťaže maximálne na jedno odberné miesto. Ak sa účastník prihlási do súťaže s viacerými odbernými miestami, do žrebovania bude zaradená prihláška s možnosťou vyššej výhry.
 4. Výhra v súťaži nad 165,97€ podlieha zdaneniu v zmysle čl. XIII. ods. 1.

VI. Poskytovateľ výhier

 1. Poskytovateľom výhier je EkoFond, n.f.

VII. Podmienky prihlásenia do súťaže

 1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba – spotrebiteľ, to znamená fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, staršia ako 18 rokov, ktorá najneskôr k 30. 9. 2012 odoberá zemný plyn pre odberné miesto – domácnosť1 na základe riadne uzatvorenej Zmluvy o dodávke zemného plynu od SPP, pričom na tomto odbernom mieste je predmetný spotrebič aj inštalovaný (ďalej len „účastník“).
 2. Ku dňu ukončeniu prihlasovania do súťaže, t. j. k 30.9.2012, musí byť účastník zákazníkom SPP a mať vyrovnané záväzky voči SPP.
 3. Na danom odbernom mieste musí byť výška ročnej spotreby (u nových zákazníkov výška predpokladanej ročnej spotreby) minimálne 1500 m3.
 4. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Hlavnej skupiny SPP a EkoFondu ako ani ich manžel a manželka.

VIII. Zaradenie do žrebovania

 1. Účastník bude zaradený do žrebovania v tejto súťaži po splnení nasledovných podmienok:
  1. účastník si v čase trvania súťaže kúpi spotrebič, ktorý spĺňa parametre uvedené v čl. IV. tohto štatútu;
  2. spotrebič bude v čase trvania súťaže nainštalovaný a uvedený do prevádzky na danom odbernom mieste, pod ktorým sa prihlásil do súťaže;
  3. po zakúpení a uvedení spotrebiča do prevádzky sa účastník spĺňajúci podmienky uvedené v čl. VII. tohto štatútu prihlási do súťaže najneskôr do 30. 9. 2012 (vrátane) iba jedným z nasledujúcich spôsobov:
   1. účastník vyplní elektronickú on-line prihlášku uverejnenú na webovej stránke www.ekofond.sk a potvrdí ju tlačítkom „odoslať“. Na e-mailovú adresu, ktorú účastník uvedie v prihláške, bude obratom zaslaný e-mail s overovacím linkom. Prihláška je aktívna až po kliknutí na overovací link. Účastníkovi príde mail s prideleným číslom prihlášky a s linkom na rekapituláciu zadaných údajov s možnosťou uložiť alebo vytlačiť údaje;
   2. účastník pošle prihlášku poštou v uzavretej obálke, ktorá je zreteľne označená heslom „EkoVýhra“ na kontaktnú adresu: EkoFond, n. f. P.O.BOX 12, 810 00 Bratislava.
 2. Do súťaže budú zaradení len tí účastníci, ktorí pošlú prihlášku poštou s dátumom odoslania najneskôr 30.9. 2012.
 3. Obidve formy doručenia prihlášky sú rovnocenné. V prípade, že účastník zašle žiadosť na rovnaké odberné miesto v elektronickej aj tlačenej podobe, bude akceptovaná len elektronická forma.
 4. Žiadosť nie je možné doručiť osobne.
 5. EkoFond vyradí žiadosť účastníka, ak o to účastník EkoFond v čase trvania súťaže požiada písomným oznámením (listom alebo e-mailom). V prípade, že počas trvania súťaže dôjde k zásadnej zmene v informáciách uvedených v prihláške (napr. reklamácia a následná výmena spotrebiča, zmena odberateľa), účastník má možnosť kontaktovať EkoFond a písomne požiadať o zmenu údajov v prihláške. Ak nenahlási zmenu počas trvania súťaže a jeho prihláška bude vyžrebovaná a účastník nedoloží materiály potvrdzujúce údaje uvedené v prihláške v súlade s článkom X. tohto štatútu, výhra mu nebude vyplatená.
 6. Na vyplnené prihlášky, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do súťaže, sa neprihliada.

IX. Žrebovanie

 1. Výber výhercov sa uskutoční žrebovaním dňa 16.10.2012. Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa čl. VII a VIII. tohto štatútu..
 2. Žrebovanie bude realizované formou náhodného výberu z elektronickej databázy obsahujúcej účastníkov, pomocou počítača a za prítomnosti notára a zástupcov vyhlasovateľov súťaže.
 3. Výsledok žrebovania bude uverejnený dňa 17.10.2012 na webovej stránke www.ekofond.sk. Každý výherca bude EkoFondom do 14 dní od vyžrebovania o výsledku žrebovania oboznámený listom alebo e-mailom podľa spôsobu podania prihlášky.
 4. Výhra bude stanovená na základe údaju o výške kúpnej ceny uvedenej v prihláške – to znamená kúpnej ceny spotrebiča bez prídavných zariadení. V prípade, že po zaslaní faktúry (príp. pokladničného dokladu z registračnej pokladne) (ďalej len „priložené dokumenty“) v zmysle článku X. tohto štatútu bude zistené, že účastník uviedol v prihláške vyššiu sumu kúpnej ceny za spotrebič, ako je výška kúpnej ceny uvádzaná v priložených dokumentoch (napr. v prípade uvedenia sumy kúpnej ceny vrátane prídavných zariadení), EkoFond pri vrátení originálnych dokladov upovedomí účastníka o zistenom rozdiele medzi kúpnou cenou uvádzanou v prihláške a priloženými dokumentmi a zníži výhru tak, aby zodpovedala článku V. tohto štatútu (to znamená 20% z ceny kotla bez prídavných zariadení max. však 300 EUR). Rozdiel medzi sumami prepadá v prospech poskytovateľa výhier.

X. Potvrdenie splnenia podmienok súťaže

 1. Účastníkovi bude priznaná a vyplatená výhra v súťaži iba v prípade, ak:
  1. splnila jeho žiadosť podmienky na zaradenie do žrebovania;
  2. bola jeho žiadosť EkoFondom riadne vyžrebovaná dňa 16.10.2012 za účasti notára,
  3. účastník po výzve EkoFondu, najneskôr však do 30.11.2012 (rozhodujúci bude termín odoslania dokumentácie), zašle dokumenty potvrdzujúce údaje v prihláške, a to:
   1. kópiu svojho občianskeho preukazu s prekrytým rodným číslom, pričom meno a priezvisko na občianskom preukaze budú totožné s údajmi uvedenými v prihláške;
   2. originál faktúry2 (príp. pokladničného dokladu z registračnej pokladne) preukazujúci zakúpenie spotrebiča s presnou špecifikáciou jednotlivých položiek, s finančným vyčíslením a uvedením DPH pre jednotlivé položky - pre potreby kontroly výšky výhry, originál faktúry bude zaslaný naspäť všetkým vyžrebovaným účastníkom;
   3. riadne vyplnený a servisným technikom potvrdený originál záručného listu k spotrebiču od oficiálneho zástupcu značky pre SR, alebo výrobcu/distribútora - s cieľom verifikovať termín uvedenia spotrebiča do prevádzky, originál záručného listu bude zaslaný naspäť všetkým vyžrebovaným účastníkom
   4. kópiu faktúry (príp. pokladničného dokladu z registračnej pokladne) a záručného listu;
   5. v prípade, že predmetný spotrebič nie je zverejnený na webovej stránke www.ekofond.sk v zozname spotrebičov spĺňajúcich technické parametre podľa čl. IV. tohto štatútu, doklad preukazujúci požadované technické parametre spotrebiča (vyhlásenie o zhode alebo európsky certifikát kvality CE);
   6. v prípade, že účastník požaduje vyplatenie výhry bankovým prevodom, potvrdenie o vedení účtu alebo kópiu výpisu z účtu so všetkými prekrytými údajmi s výnimkou majiteľa/názvu účtu a čísla účtu;
  4. zaslané dokumenty potvrdia splnenie podmienok uvedených v štatúte.
 2. V prípade, ak si vyžrebovaný účastník do 30.11.2012 zaslaním požadovanej dokumentácie podľa ods. 1 tohto článku neuplatní svoj nárok na výhru, výhra prepadá v prospech Ekofondu.
 3. V prípade, ak vyžrebovaný účastník zašle nekompletnú dokumentáciu, dokumentácia bude v rozpore s prihláškou do súťaže, inom ako je uvádzaný v článku IX. ods. 4 tohto štatútu, prípadne zaslaná dokumentácia inak poruší podmienky tejto súťaže a vyžrebovaný účastník nedoloží opravné dokumenty po jednej výzve uskutočnenej EkoFondom formou listu alebo e-mailu podľa spôsobu podania prihlášky, výhra prepadá v prospech EkoFondu.

XI. Spôsob vyplatenia výhry

 1. Výhra bude vyplatená po vyžrebovaní účastníka, po následnom uplatnení výhry zaslaním dokumentácie účastníkom podľa čl. XI. tohto štatútu, po posúdení úplnosti, správnosti a korektnosti prihlášky do súťaže, priložených dokumentov v súlade s týmto štatútom.
 2. Výhra môže byť vyžrebovanému účastníkovi vyplatená 2 spôsobmi: a. bankovým prevodom; b. poštovou poukážkou.
 3. Vyžrebovaný účastník pri zasielaní dokumentácie v zmysle článku X. ods. 1 tohto štatútu uvedie ním preferovaný spôsob vyplatenia výhry z možností uvedených v ods. 2 tohto článku.
 4. V prípade, že sa vyplatená výhra vráti na účet EkoFondu napriek tomu, že boli správne zadané údaje o adrese na vyplatenie poštovej poukážky/čísle účtu uvedené vyžrebovaným účastníkom, výhra prepadá v prospech poskytovateľa výhier.

XII. Kontrola a vrátenie výhry

 1. Vyhlasovatelia súťaže sú oprávnení do 2 rokov od vyplatenia výhry urobiť kontrolu inštalovaného spotrebiča na odbernom mieste, ktoré je uvedené vyžrebovaným účastníkom v prihláške.
 2. Vyžrebovaný účastník je povinný umožniť vyhlasovateľom súťaže, resp. ním poverenej organizácii, vykonať kontrolu inštalácie predmetného spotrebiča. Znemožnenie vykonania kontroly spotrebiča, preukázateľne zapríčinené vyžrebovaným účastníkom, sa bude považovať za porušenie podmienok tohto štatútu, na základe ktorého bude musieť vyžrebovaný účastník vrátiť už vyplatenú výhru v plnej výške EkoFondu.
 3. EkoFond uplatní nárok na vrátenie výhry v plnej výške aj v prípade, ak sa kontrolou na mieste zistí porušenie podmienok poskytnutia výhry alebo ak bude prihláška vyžrebovaného účastníka úradne spochybnená.

XIII. Osobitné ustanovenia

 1. Výhercovia berú na vedomie, že výhra v propagačnej súťaži, ktorej hodnota prevyšuje sumu 165,97 EUR podlieha zdaneniu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Platiteľ dane, ktorým je v zmysle uvedeného zákona EkoFond, zrazí a odvedie daň vo výške 19% a až takto zdanenú výhru vyplatí výhercom.
 2. Vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia, v rámci tohto štatútu, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a vyhradzujú si tiež právo zo závažných dôvodov súťaž odvolať.
 3. Vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo zmeniť znenie tohto štatútu. Zmeny môžu byť vykonané jedine formou písomných dodatkov a musia byť riadne zverejnené na stránkach www.spp.sk a www.ekofond.sk.
 4. Vyhlasovatelia súťaže sú v odôvodnených prípadoch oprávnení vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý závažným spôsobom zneužil výhody tejto súťaže, či ktorý svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobrú povesť vyhlasovateľov súťaže.
 5. Vyhlasovatelia súťaže nehradia účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v tejto súťaži.
 6. Vyhlasovatelia súťaže nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím výhry.
 7. Vyhlasovatelia súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využívaním.
 8. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti ich odvolania.
 9. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko EkoFondu.
 10. Nie je možné požadovať vydanie inej výhry či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote výhry.
 11. Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž na marketingové účely vyhlasovateľov súťaže. Ich poskytnutie je dobrovoľné, pričom používanie osobných údajov účastníkov súťaže vyhlasovateľmi súťaže bude výhradne v zmysle ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Poskytnuté osobné údaje budú vyhlasovatelia súťaže využívať výhradne na zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov, ktorými bude informovať účastníka o ponuke svojich produktov a služieb. Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú.

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút je odsúhlasený vyhlasovateľmi súťaže.
 2. Tento štatút je vyhotovený v dvoch originálnych exemplároch, ktoré sú uložené u vyhlasovateľov súťaže.
 3. Každý je oprávnený v sídle vyhlasovateľov súťaže nahliadnuť do tohto štatútu. Štatút je zverejnený na stránkach www.ekofond.sk a www.spp.sk.


V Bratislave dňa 26. augusta 2011


1 Domácnosť v zmysle § 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.

2 Faktúra preukazujúca nadobudnutie spotrebiča príp. pokladničný doklad z registračnej pokladne musí obsahovať povinné obsahové náležitosti účtovného dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Štatút na stiahnutie vo formáte PDF

Dodatok č. 1 k Štatútu súťaže EkoVýhra

Novinky

1/66
30.11.19995,866x zobrazené
 Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvé...

Médiá

1/34
30.11.19998,830x zobrazené
Bratislava 10. decembra (TASR/OTS) - Skupina Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) začína intenzívne napĺňať politiku Európskej únie na podporu...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.